KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Tusyayinlari (“Tusyayinlari”) olarak, siz değerli üyelerimize (“Üye”) ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Tusyayinlari tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile açıklanmıştır.

Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Size sunduğumuz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yürütebilmek ve geliştirebilmek için bizimle paylaştığınız kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak alıp, işleyeceğiz. Ayrıca, tabi olduğumuz sair mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dâhil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat kapsamında ve yetkili otoritelerce talep edilen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb yükümlülüklere riayet etmek, talep edilen ürün / hizmetleri sunabilmek ve talep ettiğiniz hizmetin ve de sözleşmenin gereğini yerine getirmek, içeriğindeki sebepler de kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenme amaç ve sebeplerini oluşturmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz,

 • İlgili mevzuat ve sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerimizin gereği gibi ifa edilmesinin, sizlerin de hak ve yükümlülüklerinizin korunması ve yerine getirilmesinin sağlanması,
 • Şikâyet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutmak,
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası; sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlamak,
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek,
 • Sosyal medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirmek ve çözüm önermek
 • Faaliyet alanımızla ilgili sizlere yönelik avantajlı kampanya ve diğer hususlarda bilgilendirme, tanıtım reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • İlgili her türlü mevzuata uygun olarak üyelik işlemi aktivasyonunu sağlamak,
 • Yukarıda belirlenen çerçevede Tusyayinlari tarafından tanımlanan amaçlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütmek,
 • Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanaklar sağlamak ve tarafınızın kullanımına sunmak için gerekli her türlü işlemi yerine getirmek,
 • Tusyayinlari ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişilerin amaç ve faaliyetleri kapsamında olmak suretiyle,
 • Bunların hizmetleri ile ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Bunların faaliyet konuları ile ilgili ürün, hizmet ve imkânlarından tarafınıza faydalanma imkânı sunmak,
 • Bunların bünyesinde sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapabilmek,
 • Bunların genel ve özel kampanyalarından, promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlarından tarafınızın haberdar edilmesi, yararlandırılması, kutlama ve temenni iletimi,
 • Bunların etkinlikleri ile ilgili içerikler, bilet satışları ve gelişmelerden tarafınızın haberdar edilmesi,
 • Tusyayinlari menfaat ve politikaları doğrultusunda ticari amaçlarla kullanmak,
 • Hizmetlerin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgileri değerlendirilerek analiz yapabilmek,
 • Tusyayinlari’in sponsorlarına, destekçilerine, iş ortaklarına etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden tarafınızı haberdar etmek,
 • Tarafınızın talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili tarafınıza bilgilendirme yapmak,
 • Tarafınızın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verileriniz, tercihleriniz, işlemleriniz ile gezinme süreniz ve detaylarını elde edilen diğer verilerle birlikte işleyebilmek,
 • Tusyayinlari tarafından muhafaza edilen kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarmak,
 • Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalama/yedekleme yapmak,
 • Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmek,
 • Tusyayinlari web sitesi üyelikleri ile ilgili bildirimleri (yenileme, sona erme vb.) yapabilmek, tarafınız ile kurulabilecek her türlü iletişim, yeni sunulacak hizmet ve ürünler ile kişisel veri politikalarında ve üyelik koşullarında olabilecek değişiklik, yenilik vb.ni bildirmek,
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak amaçlarıyla ve
 • KVKK’da belirtilen diğer amaçlarla, Tusyayinlari ile aşağıda III. maddede belirtilen diğer gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından işlenebilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Tusyayinlari çatısı altında ileride kurulabilecek şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Tusyayinlari ile bankalar, yazılım, toplu SMS gönderim firmaları gibi hizmet aldığımız, iş birliği / ortaklık yaptığımız şahıs ve kuruluşlara, tedarikçiler, servis sağlayıcıları, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlara; Bakanlıklar, yargı mercileri gibi kanunen yetkili kamu kurumlarına, mevzuatın izin verdiği hallerde işbirliği yaptığımız danışman, kuruluş, taraflara, anlaşmalı kuruluşlara, ödeme sistemleri kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KVKK uyarınca Tusyayinlari’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller:

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Tusyayinlari, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması,
 • Tusyayinlari ile akdettiğiniz bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Tusyayinlari in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ve
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Tusyayinlari’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahibi olarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair İzin

Tusyayinlari’den satın aldığım ürün/ hizmet, Tusyayinlari tarafından yapılan demo ders, seminer, tanıtım vb. etkinliklere katılım veya herhangi başka bir nedenle kurduğum ilişki ya da sair legal yollarla elde edilen kişisel veya özel nitelikli veri teşkil eden bilgilerimin; E-Dahiliye’nin hizmet ve amacı ile bağlantılı faaliyetler hakkında bilgilendirme yapılması ve iletişim kurulması için, kurulan ilişkiden doğan edimlerin ifa edilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, bakanlıklar, adli, idari vb. resmi makamlar tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması için ve istatistiksel veya bilimsel araştırma için toplanmasına, kullanılmasına, açıklanmasına, aktarılmasına ve işlenmesine mevzuat kapsamındaki haklarım saklı kalmak kaydı ile açıkça izin veriyorum. Bu kapsamda, E-Dahiliye’den kredi kartıyla yaptığım alış verişlerde, ilgili banka veya ilgili mevzuat kapsamında ödeme hizmetli sunmada yetkili kuruluşların koşulları ve mevzuat hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair İznin İptal Edilmesi

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili onay vermeme hakkınız vardır. Bu durumunda Tusyayinlari, onay vermemeniz nedeniyle eksik veya hiç yapamadığı bilgilendirmelerden doğacak hak kayıplarından sorumlu olmayacaktır.

Kişisel veri sahibi olarak, gerek izin vermeme gerekse KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan haklarınızla ilişkin taleplerinizi Tusyayinlari ’e iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

KVKK’nın 13/ 1. fıkrası gereğince, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgilerle birlikte taleplerinizi, Tusyayinlari Web Sitesinde yer alan (aşağıdaki) “Veri Sahibi Başvuru Formu*”nu dijital ortamda doldurarak ve formun çıktısını alıp ıslak imzalı bir nüshasını ve nüfus cüzdan fotokopinizi; Tusyayinlari…(Şirket adı ve adres) adresine, bizzat elden ya da KVKK’da belirlenen diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

Veri Sahibi Başvuru Formu

*KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

Adı Soyadı                          :

TC Kimlik No                      :

E-Posta                                :

Adres                                    :

Talep                                     :

Açıklamalar                         :

Main Menu