(I) Taraflar

(1) TUSMER (TUSMER EĞİTİM YAYIMCILIK VE DANIŞMANLIK LTD. ŞTİ.) (Satıcı, Şirket vb.)

(2) KULLANICI (Üye, Ziyaretçi, Alıcı, Tüketici vb.)

Sözleşmede TUSMER ve KULLANICI, ayrı ayrı Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.

(II) Tanımlar

1) SİTE: Her türlü hakları TUSMER’ye ait olan, ürün, hizmet ve içeriklerin sunulduğu, “www.tusmer.com”, “www.tusyayinlari.com“ alan adlı mevcut ve daha sonra açılacak, çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web siteleri.

2) ÜYE: “TUSMER”den ürün/hizmet alımı yapmak ya da “SİTE”nin üyelere yönelik sunduğu ürün/hizmetlerden yararlanmak isteyen, üyelik formunu eksiksiz doldurduktan sonra TUSMER tarafından üyeliği onaylanan, 18 yaşından gün almış her gerçek kişi.

3) KULLANICI: Özelde SİTE’yi, üye olmadan ziyaret eden her gerçek kişi. Bu sözleşmede geçen “KULLANICI” kelimesi, SİTE’ye ÜYE olanları, SİTE’den ürün/hizmet satın alanları ve tüm ziyaretçileri de içerir.

4) ALICI: SİTE’den ürün ya da hizmet satın alan her gerçek kişi.

5) LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE‘ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

6) İÇERİK: SİTE‘de ve/veya link verilen diğer sitelerde yer alan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, video, fotoğraf, kitap, dergi, makale, yazı, grafik, tablo, ders notu, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel her türlü bilgi, belge ve materyaller.

7) KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin adı, soyadı, TC kimlik no.su, posta adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, sosyal medya hesap bilgileri, SİTE‘nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. tüm bilgilerdir.

8) SİTE KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Tarafların hak ve yükümlülüklerini belirleyen “Sözleşme”.

(III) Amaç

Bu Sözleşme TUSMER’nin sahip olduğu SİTE’leri ve/veya mobil uygulamaları üzerinden sunduğu/sunacağı her türlü ürün ve hizmetlerden, hangi şartlarda Kullanıcıların yararlanacağını belirler.
SİTE’nin kullanılması Kullanıcı tarafından bu sözleşmenin okunduğunu ve kabul edildiğini gösterir. Bu nedenle bu sözleşme SİTE’lerden veya mobil uygulama hizmetlerinden faydalanan tüm alıcılar, üyeler, kullanıcılar ve ziyaretçiler için bağlayıcıdır.

(IV) Kullanım Koşulları

 1. SİTE‘lerde sunulan ürün/hizmetler TUSMER tarafından sağlanmaktadır ve SİTE‘nin yasal sahibi TUSMER olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi TUSMER’ye aittir.
 2. Bu Sözleşmeyi TUSMER gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE‘de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 3. SİTE‘ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, bu Sözleşmeyi ve daha sonra TUSMER’nin yaptığı her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
 4. TUSMER, bu SİTE‘de yer alan veya alacak olan her türlü içeriği dilediği zaman değiştirme hakkına sahiptir.
 5. Bu Sözleşme, ürün ve hizmetlerin ayrı bir sözleşmeye tabi olduğu durumlar hariç, Web Sitesini ve Web Sitesindeki kullanılabilir tüm uygulamaları, yazılımı ve hizmetleri kullanma şeklini belirler. Belli Hizmetlerin ve Web Sitesinde sunulan/sağlanan diğer öğelerin kullanımı için özel hükümler veya sözleşmeler geçerli olabilir. Bu tür sözleşmeler, geçerli ürün ve hizmetlerin yanında bulunur veya bunlarla ilişkilendirilmiş bir bağlantıyla belirtilir.

(V) Kullanıcının Yükümlülükleri

 1. Kullanıcı, bu Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve SİTE’lerde veya TUSMER mobil uygulamalarında yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını beyan ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
 2. Kullanıcı, TUSMER tarafından sunulan ürün/hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri veya sınai haklarına (telif, marka veya patent, vs.) tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca başkalarının SİTE veya mobil uygulamalar üzerinden verilen ürün/hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. Kullanıcı, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.
 3. Kullanıcı, TUSMER tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Kullanıcının bu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Kullanıcı adı ve/veya şifrenin başka kişiler tarafından kullanılmasından Kullanıcı sorumlu olup, TUSMER’yi bu nedenle herhangi bir şekilde sorumlu tutamaz.
 4. Kullanıcı, kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğini sağlamanın kendi sorumluluğu altında olduğunu, gereken önlemleri almayı, diğer üyelerin üyelik hesaplarını, kullanıcı adlarını, şifrelerini kullanmamayı, verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve kendilerine ait şifreleri başkalarıyla paylaşmamayı, aksi halde bundan doğacak hukuki ve cezai sorumlukların kendisine ait olacağını; üye hesaplarının yetkisi olmayanlar tarafından kullanıldığını veya şifrelerinin başkalarının eline geçtiğini öğrendiklerinde bu durumu derhal TUSMER’ye bildirmeyi; TUSMER’nin üyelerin şifrelerinin, üyelik hesaplarının, kullanıcı adlarının üçüncü şahıslar tarafından ele geçirilmesinden sorumlu tutulamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 5. Kullanıcı, SİTE ve mobil uygulamalar üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer kullanıcılarının yazılımlarına, kişisel verilerine veya diğer bilgilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul eder.
 6. Kullanıcı, kanunen yasak bilgiler içeren mesajlar, zincir posta, virüs, solucan vs. gibi zararlı yazılımlar ile üçüncü şahıslara zarar verebilecek başkaca herhangi bir içeriği dağıtmayacağını; diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek program ve/ya bilgiler göndermemeyi veya bir yöntem kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
 7. Kullanıcı, TUSMER’nin sunduğu ürün/hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile TUSMER tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Sözleşmede sayılanlarla sınırlı kalmaksızın; sitenin başka bir siteye bağlanması, siteye içerik veya başka bilgiler yüklenmesi, sitenin yetkisiz çerçevelenmesi, siteye yetkisiz bağlantı ya da sitede bulunan bir robot, örümcek veya başka otomatik donanım veya yazılımın yetkisiz kullanılması ve anılan hususlara teşebbüs edilmesi de dâhil olmak üzere sitenin her türlü yasadışı ve/veya yetkisiz kullanımı yasak olup aksi fiillerin hukukî ve cezai yaptırımı bulunmaktadır.
 9. Kullanıcı, kısmen veya tamamen, doğrudan veya dolaylı olarak, TUSMER’den satın aldığı dersler de dâhil SİTE, mobil uygulama ve diğer platformlardaki hiçbir içeriği kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, değiştirmeyeceğini, bu içerikten türev eserler yaratmayacağını (işleme), her hangi bir kişiyle paylaşmayacağını, yayınlamayacağını, indirmeyeceğini (download), her hangi bir yol veya yöntemle, bedel karşılığı veya bedelsiz olarak, elde ettiği kullanım hakkını, kullandırma, kiralama, satma, dinletme, izletme vb. yöntemlerle üçüncü kişilere sunmayacağını, aksi durumların hukukî ve cezaî yaptırımın olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder.
 10. TUSMER’ye ait SİTE’ler, mobil uygulama ve diğer her türlü ortamlardaki TUSMER logosu ile ürün/hizmetler, tüm içerik ve yazılımların her türlü fikri ve mali hakkı TUSMER’ye aittir. Kullanıcı, tüm bunları yetkisiz ve izinsiz, izlemek ve/veya kopyalamak, çoğaltmak, paylaşmak, izletmek, değiştirmek, başkasının TUSMER’nin ürün/hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına yardım etmek, izin vermek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla herhangi bir yöntem kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacağını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 11. Kullanıcı, başta cep telefonu ve e-posta adresi olmak üzere kendisi ile ilgili vereceği tüm bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksinin herhangi bir şekilde öğrenilmesi halinde Sözleşmenin iptal edilerek siteye erişimin engelleneceğini ve bu durumda “TUSMER”nin varsa tüm zararlarını tazmin edeceğini ve “TUSMER”den bedel iadesi de dâhil hiçbir talepte bulunmayacağını, kabul beyan ve taahhüt eder.
 12. Kullanıcı verdiği tüm bilgilerin değişmesi durumunda 5 (beş) gün içinde ve kanunen başka bir süre öngörülmüş ise süresi içerisinde bu bilgileri güncelleyeceğini, kendisi tarafından yayınlanacak tüm görüş, düşünce, ifade ve resimlerin TUSMER ile hiçbir ilgi ve bağlantısı olmadığını ve bunların sadece kendisini bağlayacağını beyan, kabul ve garanti eder.
 13. Kullanıcı, TUSMER’ya ait SİTE, mobil uygulamalar ve sair platformları, kendi tanıtım alanı olarak kullanamaz, ürün/ hizmet tanıtımı veya satışı yapma ya da diğer kullanıcıları satış kanallarına yönlendirme girişiminde bulunamaz. TUSMER, kendi takdirine göre, bu amaçlarla kullanımlarını tespit ettiği üyelerin üyeliklerine son verme, erişimlerini engelleme ve sözleşmelerini iptal etme hakkına sahiptir.
 14. Üye, üyelikten ayrılmaları veya Üyeliğin TUSMER tarafından sonlandırılması durumunda TUSMER’den herhangi bir hak talep edemez.
 15. Kullanıcı, ister üye olsun isterse de sadece ziyaretçi olsun, işbu maddedeki herhangi bir yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle;
  a) Kendisinin bir zarara uğraması durumunda, bu zararı TUSMER’ten talep etme hakkı bulunmadığını, bu amaçla TUSMER’e herhangi bir dava veya talep yönlendirmeyeceğini,
  b) İhlali nedeniyle üçüncü bir kişinin zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talep anında ve derhal gidereceğini, gidermediği takdirde TUSMER’in zararı ödediği tarihten itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
  c) İhlal nedeniyle TUSMER’in adli veya idari para cezası ödemesine neden olduğu takdirde, TUSMER’in bu miktarı fiili ödeme tarihinden itibaren tüm yasal faizleri ve diğer ferileri ile birlikte kendisine rücu edeceğini bildiğini,
  d) İhlali nedeniyle TUSMER’in doğrudan bir zarara uğraması durumunda, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili zararı tüm yasal faiz ve ferileri ile birlikte TUSMER’e ödeyeceğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 16. Kullanıcı ayrıca;
  a) SİTE’yi, mobil uygulama ve diğer platformları, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuata ve kurallara uygun kullanacağını, hukuka ve iyi niyet kurallarına aykırı, amacı dışında, hileli veya uygunsuz bir amaç için kullanmayacağını ve kullandırmayacağını,
  b) Sözleşme konusu ürün ve hizmetlere, diğer kullanıcılara, zarar verecek, erişimi kısmen veya tamamen engelleyecek faaliyet ve girişimlerde bulunmayacağını,
  c) Site üzerinde e-posta, mesaj, sohbet (chat), veri paylaşımı vb. imkânlar sunulması halinde, tehdit, hakaret, şantaj, ırkçılık, milli ve manevî değerlere saldırı başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu’nca yasaklanan ve genel ahlak ilkeleriyle bağdaşmayan hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermeyeceğini, paylaşmayacağını ve herhangi bir şekilde kullanmayacağını,
  d) Gerek eğitmenler gerekse diğer kullanıcılarla olan her türlü iletişiminde nezaket kurallarına uymaya özen göstereceğini,
  e) “TUSMER” personeline ve eğitmenlerine, diğer katılımcılara, üçüncü şahıs ve kurumlara karşı ithamlar içeren ifadeler kullanmayacağını,
  f) Aksi halde sözleşmesinin ve üyeliğinin tazminatsız olarak feshedileceğini
  kabul, beyan ve taahhüt eder.

(VI) TUSMER’nin Yetkileri

 1. TUSMER her zaman için tek taraflı olarak, neden belirtmeksizin ve uyarmaksızın, SİTE’den sunduğu ürün/hizmeti sürekli veya geçici, kısmen veya tamamen durdurabilir, askıya alabilir, Kullanıcı, varsa imzaladığı ürün/hizmet satım sözleşmesinin hükümleri dışında bu nedenle TUSMER’yi herhangi bir ad altında sorumlu tutamaz.
 2. TUSMER, eksik veya hatalı bilgi veren Kullanıcılar ile Sözleşmeye aykırı davranan Kullanıcıların, hiçbir açıklama yapmaksızın üyeliklerini sonlandırma veya dondurma hakkına sahiptir.
 3. TUSMER, SİTE veya mobil uygulamalar ile diğer platformlardan verdiği hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını ya da sitenin veya mobil uygulamaların içeriğinin kullanılmasıyla ya da siteye bağlantı yapılmasıyla belirli sonuçların elde edileceğini garanti etmemektedir. TUSMER, kullanıcıların SİTE veya mobil uygulamalar ya da diğer platformlar üzerinden sunduğu hizmet ile ilgili her türlü güvenlik önlemini almış olsa da, bilişim sistemlerinin doğası gereği, Kullanıcılar tarafından platformlardan yüklenen herhangi bir uygulama veya dosya ya da benzeri bir içerik nedeniyle kullanıcının sisteminin zarar görmeyeceğini garanti etmemektedir. TUSMER, doğrudan, dolaylı veya arızi zararlar, netice kabilinden doğan zararlar ve cezai tazminatlar da dahil olmak üzere, SİTE veya mobil uygulamaların ya da diğer platformların kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için sorumlu tutulamaz.
 4. TUSMER, Kullanıcılardan gelen içeriği, e-postayı ya da sayfalarında bulunan herhangi bir iletiyi neden göstermeden reddetme, geciktirme, geç yayına alma, yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir.
 5. TUSMER’ye ait SİTE, mobil uygulama ve diğer platformlarda reklam ve tanıtım faaliyetleri yapma hakkı sadece TUSMER’ye veya TUSMER’nin yetki verdiği üçüncü kişilere aittir.
 6. TUSMER, SİTE‘de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE‘ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE‘de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE‘de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve TUSMER’nin SİTE‘de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.
 7. TUSMER, SİTE’de, mobil uygulamalarda veya diğer platformlarda kendi markası olan ve/ya olmayan diğer sitelere link verebilir. TUSMER’nin, link verdiği ya da tavsiye ettiği sitelerin, içerikleri zaman içerisinde değişebileceği de gözetildiğinde, dış sitelere verilen bağlantılar veya dış siteler ile ilgili yapılan tavsiyeler nedeniyle bu sitelere gerçekleşecek ziyaretlerde, kullanıcıların bilgi kullanımı, ilgili sitelerin gizlilik ilkeleri ve içeriğinden tamamen dış site sorumlu olup, TUSMER sorumlu değildir. TUSMER bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, TUSMER’nin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
 8. TUSMER’ye ait SİTE, mobil uygulama ve platformlarındaki kullanıcı isimlerinin, e-postalarının, telefon numaralarının ve diğer kişisel verilerin izinsiz ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından herhangi bir nedenle toplanması ilgili mevzuat gereği suç teşkil etmektedir.
 9. TUSMER teknik nedenlerden kaynaklanan fiyat, ürün ve her türlü güncelleme hatalarından sorumlu olmayıp, dilediği zaman SİTE, mobil uygulama ve diğer platformlarında yer alan ve ilan edilen fiyatları güncelleyebilir, değiştirebilir.

(VII) Gizlilik ve Kişisel Veriler

 1. Kullanıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK”), TUSMER’nin amacı, sözleşme konusu faaliyetler ve SİTE’deki “Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve Aktarılmasıyla İlgili Aydınlatma Metni”nde yer alan açıklamalar kapsamında, kişisel verilerinin TUSMER tarafından toplanmasına, işlenmesine, kullanılmasına ve aktarılmasına; e-posta, SMS, sosyal medya vb. her türlü yazılı, işitsel, görsel iletişim kanallarıyla, bilgilendirme, tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerinde kullanılmasına, ilgili mevzuat kapsamındaki hakları saklı kalmak kaydı ile açıkça izin verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. TUSMER; elde ettiği kişisel verilerin gizliliğini korumak için güvenlik seviyesini en üst düzeyde tutmaktadır.
 3. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, bu verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplamanın yöntemi, hukuki sebepleri ve hangi haklara sahip olduğunuz konularında, KVKK’nın 10. maddesi gereğince SİTE’de, “Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” altında en doğru ve şeffaf şekilde bilgilendirme yapılmıştır.
 4. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen bu metni okuyunuz. Bu Gizlilik Bildirimi ile ilgili herhangi bir sorunuz veya şikâyetiniz olması veya bu Gizlilik Bildirimi ya da yürürlükteki mevzuat uyarınca haklarınızı kullanmak istemeniz durumunda, bize yazılı olarak ulaşabilirsiniz.
 5. Kullanıcı, TUSMER tarafından kendisine zaman zaman bilgilendirme amaçlı, e-posta veya cep telefonuna kısa mesaj veya benzer yollarla gönderim yapılmasına izin vermiştir. Kullanıcının her zaman bu izni geri alma hakkı saklıdır. TUSMER, topladığı kişisel bilgileri, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, TUSMER ile ilgisi olmayan üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

(VIII) Fesih ve Değişiklikler

 1. TUSMER ve üye bu Sözleşmeyi, tek taraflı olarak dilediği zaman bildirimsiz olarak sona erdirebilir.
 2. TUSMER bu Sözleşmesinin koşullarında, SİTE, mobil uygulamalar veya diğer platformlarda sunduğu ürün/hizmetlerde, içeriklerde dilediği zaman ya da yasal düzenlemeler gereği de tek taraflı olarak değişiklik, ekleme ve güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bu değişiklik, ekleme ve güncellemeler ilgili platformda yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanmış sayılır. Kullanıcılar SİTE’ye, mobil uygulamaya veya ilgili platforma her yeni girişlerinde veya her kullanımlarında, güncellenmiş / eklenmiş maddeleri kabul etmiş sayılmaktadırlar.
 3. Kullanıcılar, TUSMER tarafından bu Sözleşme hükümleri uyarınca verilecek ürün/hizmeti kullanmaya başladığı tarihten itibaren, sözleşmede belirtilen hak ve yükümlülüklere aykırı hareketleri ve/veya edim ve taahhütlerini yerine getirmemesi nedeniyle, TUSMER’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı derhal tazmin etmeyi ve TUSMER tarafından Sözleşmenin tek taraflı olarak feshedebileceğini kabul ve taahhüt eder.

(IX) Devir

 1. TUSMER, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
 2. TUSMER, bu sözleşmeyi ve bu sözleşmeden doğam tüm haklarını bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devir temlik, ciro ve benzer sonuçları doğuracak hukuki işlem tesis edebilir. Ancak Kullanıcının anılan hukuki işlemleri tesis edebilmesi ve geçerli olabilmesi için, TUSMER’nin açık, yazılı onayı gerekli ve zorunludur.

(X) Tebligat Adresi

 1. Kullanıcının TUSMER’ye bildirdiği adres, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi kabul edilir. Kullanıcı, mevcut adreslerindeki değişiklikleri yazılı olarak TUSMER’ye 5 (beş) gün içinde bildirmedikçe, eski adreslere yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendisine yapılmış sayılacağını kabul eder.
 2. Bu Sözleşme nedeniyle TUSMER’nin, Kullanıcının sistemde kayıtlı e-posta adresine yapacağı her türlü bildirim aynen geçerli olup, e-postanın TUSMER tarafından yollanmasından 5 (beş) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir.

(XI) Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu sözleşmeden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku‘na tabidir ve ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkilidir. TUSMER’nin, KULLANICI’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

(XII) Yürürlük

Kullanıcı, bu Sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bu Sözleşme Kullanıcının SİTE’yi ziyaret anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme bu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

TUSMER, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir. Değiştirilen hükümler SİTE üzerinden yayınlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

Main Menu